نمونه سوالات کولر گازی فنی حرفه ای با جواب


در این مطلب نمونه سوالات کولر گازی فنی حرفه ای با جواب و پاسخنامه را قرار دادیم تا شما هنرجویان بتوانید سطح آمادگی و دانش خود را قبل از شرکت در آزمون کتبی سازمان فنی حرفه ای بسنجید. امروزه افراد زیادی در زمینه نصب و تعمیر کولر گازی فعالیت می کنند چرا که مشاغل مرتبط با کولر گازی به دلیل افزایش آمار استفاده و تخصصی شدن آنها به یکی از مشاغل فنی با درآمد بالا و بازار کار عالی تبدیل شده است. برای فعالیت در این رشته و کسب درآمد بالا، شرکت در آزمون های کتبی و عملی سازمان فنی و حرفه ای و کسب حد نصاب نمره لازم است تا بتوان مدرک فنی و حرفه ای معتبر را کسب کرد.

بسیاری از کارآموزان به دلیل عدم حل نمونه سوالات فنی و تخصصی تعمیر و نصب کولر گازی و اسپیلت و نیاز به صرف هزینه و زمان بیشتر جهت شرکت در آزمون مردود شدند، به همین منظور مجتمع فنی برق برآن شد که نمونه سوالات آزمون تعمیر و نصب کولر گازی فنی حرفه ای را جمع آوری و به کارآموزان ارائه دهد.

برای متخصص شدن در نصب و تعمیر کولر گازی باید مهارت های لازم را زیر نظر استادان مجرب بیاموزید. مجتمع فنی برق دوره آموزش تعمیر کولر گازی و دوره آموزش نصب کولر گازی را با مدرک فنی و حرفه ای برگزار کرده است. مدرک فنی و حرفه ای در واقع مجوزی برای راه اندازی کسب و کار شخصی شماست و در خارج از ایران نیز معتبر است.

نمونه سوالات نصب و تعمیر کولر گازی (اسپلیت)

 

نمونه امتحان سوالات چهار گزینه ایی کولر گازی

برای آزمایش دانش و سطح آمادگی برای امتحان فنی حرفه ای در آزمون تستی زیر شرکت کنید و از خود تست بگیرید.

  • تعداد سوال: 40
  • زمان: 50 دقیقه

1- هر یارد برابر است با …

الف)3 فوت و 36 اینچب)12 فوت و 36 اینچ
 ج)3 فوت و 12 اینچد)12 فوت و 36 اینچ

2- چه نوع تیغه ای برای برش قطعات فولادی با استحکام بالاتر استفاده می شود؟

الف) تیغه اره دندانه متوسطب) تیغه اره دندانه ریز
ج) تیغه اره دندانه درشتد) تیغه اره دندانه سخت

3- پرسپکتیو ایزومتریک در چه زاویه ای ترسیم می شود؟

الف) 30-30ب) 0-30
ج) 42-7د) 45-0

4- کپی بر چیست؟

الف) برای برش لوله های آلومینیومی استفاده می شود.
ب) برای برش لوله های مسی استفاده می شود.
ج) برای کوتاه کردن لوله مویی استفاده می شود.
د) برای برش لوله های مسی و آلومینیومی استفاده می شود.

5- از کدام ابزار برای پلیسه برداری استفاده می شود؟

الف) برقوب) لاله کن
ج) کمان ارهد) لوله بر

6. یک تبرید برابر است با …..

الف) 12000ب) 28800
ج)  24000د) 200

7- کدام سیم جوش برای اتصال لوله مسی به آلومینیوم مناسب است؟

الف) نقرهب) برنج
ج) آلومینیومد) اتصال آن ها به صورت پرسی است.

8. تعریف شعله خنثی چیست؟

الف) مقدار اکسیژن و استیلن برابر است.
ب) مقدار اکسیژن بیشتر از گاز است.
ج) مقدار استیلن بیشتر از هوا است.
د) هیچ کدام

9- کدام الکترود به الکترود همه کاره شهرت دارد؟

الف) الکترود  E6010ب) الکترود E6011
ج) الکترود  E6013د) الکترود E7018

10- برای هر میلی متر قطر الکترود و شدت جریان برابر است با:

الف) 30 تا 32 آمپرب) 25 تا 30 آمپر
ج) 30 تا 40 آمپرد) 33 تا 37 آمپر

11- ولت متر چگونه در مدار قرار می گیرد؟

الف) سریب) موازی
ج) سری و موازید) مختلط

12- وسیله ای برای پیدا کردن سر سیم های کمپرسور می باشد.

الف) اهم مترب) ولت متر
ج  وات مترد) آمپر متر

13-  Hو L در سیستم به چه منظور است؟

الف) H فشار پائین – L فشار بالا
ب) H فشار بالا – L فشار پائین
ج) H فشار متوسط – L فشار پائین
د) H فشار متوسط – L فشار بالا

14- با سوپرهیت، اختلاف دمای بخار خروجی و دمای اشباع مایع فریون چند درجه سانتیگراد است؟

الف) 5 تا 10ب) 8 تا 12
ج) 12 تا 15د) 16 تا 2

15- تبخیر و تقطیر در کجای سیستم انجام می شود؟

الف) اواپراتور – لوله موئیب) اواپراتور – کندانسور
ج) کندانسور – لوله موئید) لوله موئی – کمپرسور

16- انواع خازن ها را مشخص کنید؟

الف) آبی، هوایی، ایستادهب) آبی، هوایی، تبخیری
ج)هوایی، تبخیری، فن دارد) فن دار، بدون فن

17- آکومولاتور در سیستم قرار می گیرد تا از ورود …..

الف) مایع به کندانسورب) مایع به اواپراتور
ج) مایع به کمپرسورد) گاز به کمپرسور

18- کدام یک از گزینه های زیر جزء اصلی سیکل تبرید چگالشی (خانگی و صنعتی) هستند؟

الف) کمپرسور، کندانسور، موتور فن، اواپراتور
ب) کمپرسور، لوله موئین، موتور فن، اواپراتور
ج) شیر چهار طرفه، چگالنده، تبخیر کننده، کمپرسور
د) لوله موئین، چگالنده، تبخیر کننده، کمپرسور

19- ارتفاع نصب کولر پنجره ای از کف ساختمان چند سانتی متر باید باشد؟

الف) 80 – 160 سانتیمترب) 20 – 160 سانتیمتر
ج) 80 – 160 سانتیمترد) 80 – 160 سانتیمتر

20- فاصله بین یونیت های خارجی چند سانتی متر باید باشد؟

الف) حداقل 80 سانتی مترب) حداقل 50 سانتی متر
ج) حداقل 150 سانتی مترد) حداقل 30 سانتی متر

21- حداکثر فاصله لوله بین یونیت های داخلی و خارجی در هنگام نصب چقدر باید باشد؟

الف) عمودی 10 متر، افقی 5 مترب) عمودی 5 متر، افقی 15 متر
ج) عمودی 15 متر، افقی 5 مترد) عمودی 5 متر، افقی 10 متر

22- ارتفاع مناسب برای نصب یونیت داخلی از سقف و دیوار کناری چقدر است؟

الف) نیازی به فاصله نیست.
ب) حداقل 10 سانتیمتر نسبت به سقف و 20 سانتی متر نسبت به دیوار
ج) حداقل 10 سانتی متر نسبت به سقف و 50 سانتی متر نسبت به دیوار
د) حداقل 20 سانتی متر نسبت به سقف و 30 سانتی متر نسبت به دیوار

23- حداکثر طول مجاز لوله به صورت افقی بین یونیت داخلی و خارجی اسپلیت چقدر است؟

الف) 10 مترب) 5 متر
ج) 15 مترد) 20 متر

24- گاز R410A چگونه شارژ می شود؟

الف) گازب) مایع
ج) مایع و گازد) ابتدا گاز و سپس مایع

25. هنگام شارژ کولر پنجره ای گیج فشار باید چه عددی را نشان دهد؟

الف)  90-110 psiب)  50-60 psi
ج) 70-80 psiد) 75-95 psi

26- نقطه جوش مبرد R410a کدام گزینه است؟

الف) -29 درجه سانتی گرادب) -51 درجه سانتی گراد
ج) -40 درجه سانتی گرادد) -21 درجه سانتی گراد

27- کدام یک از فرمول های زیر مربوط به R-22 است؟

الف)  CCL3Fب)  CCL2F2
ج)  CHCLF2د)  CH3CL

28- نحوه ترتیب قرار گرفتن شیلنگ های گیج جهت شارژ گاز سیستم به چه صورت است؟

الف) شیلنگ آبی به سیستم و شیلنگ زرد به کپسول متصل می شود.
ب) شیلنگ آبی به سیستم و شیلنگ قرمز به کپسول متصل می شود.
ج) شیلنگ قرمز به سیستم و شیلنگ آبی به کپسول متصل می شود.
د) شیلنگ آبی به کپسول و شیلنگ زرد به سیستم متصل می شود.

29- منظور از پمپاژ گاز چیست؟

الف) جمع کردن گاز در یونیت داخلیب) جمع کردن گاز در یونیت خارجی
ج) باز کردن گازد) جمع کردن گاز

30- کد رنگ کپسول فریون 410 a – 22 – 12 از چپ به راست کدام گزینه می باشد؟

الف) صورتی – سبز -سفیدب) سبز – سفید – بنفش
ج) سفید – سبز – بنفشد) سفید – آبی – سبز

31- در صورت انسداد لوله مویی در سیستم، چه مشکلاتی ایجاد می شود؟

الف) LP پایین، سابکولد زیاد
ب) LP بسیار پایین، سابکولد خوب
ج) LP بسیار پایین، سابکولد کم
د) LP بالا، سابکولد خوب

32- کمپرسور و فن کار می کنند ولی خنک کننده کولر پنجره ای بسیار ضعیف است، مشکل از کجاست؟

الف) ترموستات تنظیم نیستب) ازدیاد گاز
ج) معیوب بودن خازند) معیوب بودن رله و اورلود

33- (در کولر موتور فن روشن می شود اما کمپرسور روشن نمی شود) کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) رله دائما قطع است.
ب) کمپرسور معیوب است.
ج) خازن راه انداز معیوب است.
د) اورلود دائما قطع است.

34- اگر روتور کمپرسور گیر کند چه اتفاقی می افتد؟

الف) جریان مصرفی کمپرسور افزایش می یابد و رله جریان را قطع می کند.
ب) از کمپرسور صدایی شنیده می شود.
ج) جریان کشیده شده توسط کمپرسور کاهش می یابد و اورلود جریان را قطع می کند.
د) رله جریان را قطع می کند.

35-اگر مقاومت لیدهای کمپرسور (1.2 = 15 – (1.3 = 55 – (2.3 = 70) باشد، سیم های کمپرسور را پیدا کنید؟

الف)  C-3    R-2    S-1ب)  S-3    R-2    C-1
ج) C-3    S-2    R-1د)  S-3    C-2    R-1

36- در صورتی که سنسور اپراتورها سالم باشند مقاومت آنها باید چند اهم  باشد؟

الف) 10 کیلو اهمب) 15 کیلو اهم
ج) 200 کیلو اهمد) 5 کیلو اهم

37- وریستور در مدار به چه صورت قرار می گیرد؟

الف) موازیب) موازی با مصرف کننده
ج) سرید) سری موازی

38- در بردهای کولر اسپلیت چه نوع ترمیستوری وجود دارد؟

الف) از نوع  NTCبا ضریب حرارتی مثبت
ب) از نوع PTC با ضریب حرارتی منفی
ج) از نوع NTC با ضریب حرارتی منفی
د) از نوع PTC با ضریب حرارتی مثبت

39- وظیفه اورلد در دستگاه خنک کننده چیست؟

الف) محافظ برای شدت جریان زیاد
ب) محافظ برای گرمای زیاد کمپرسور
ج) محافظ برای شدت جریان و گرمای زیاد
د) محافظ برای رله

40- چه وسایلی در چیلر برای سرمایش و گرمایش استفاده می شود؟ (اسپیلت)

الف) شیر سه راهه – شیر چهار راهه – ترموستات
ب) شیر دو راهه – شیر یک طرفه – کلید گزدان
ج) شیر چهار راهه – شیر یک طرفه – برد
د) شیر یک طرفه –  شیر انبساطی – لوله موئی

پاسخ نامه و جواب آزمون چهارگزینه ای فنی حرفه ای کولرگازی

پاسخ نمونه سوالات تعمیر و نصب کولر گازی (اسپلیت)

سوالگزینه صحیحسوالگزینه صحیحسوالگزینه صحیحسوالگزینه صحیح
1الف11ب21ب31ب
2ب12الف22د32الف
3الف13ب23الف33الف
4ج14الف24ب34ب
5الف15ب25ب35ب
6د16ب26ب36الف
7د17ج27ج37ب
8الف18د28الف38ج
9ج19الف29ب39ج
10ج20الف30الف40ج

در جدول جواب های بالا پاسخ هر سوال را جلوی شماره سوال می توانید مشاهده نمایید.

به این صفحه امتیاز دهید
نویسنده مطلب
منصور برزین
منصور برزین

منصور برزین هستم، 14 سال است که در حوزه تاسیسات ساختمان فعالیت می کنم. 3 سال است که در زمینه پکیج، کولرگازی، آبگرمکن و نصب و تعمیرات سایر تاسیسات ساختمان می نویسم.

[last_posts_from_cat]

دیدگاه کاربران